C++ 模版整理

强连通 Tarjan [crayon-656e04c6f280b645150947/] LCA Tarjan […]...

LCA Tarjan

核心思想:利用并查集优越的时间复杂度维护LCA [crayon-656e04c6f2f93634525676/ […]...

OI Trainning 知识体系结构

初级 1.1 C语言基础   1.1.1 C语言程序结构(A+B Problem)   1.1.2 变量,常量 […]...

Code VS 1082 线段树练习 3

Description 给你N个数,有两种操作: 1:给区间[a,b]的所有数增加X 2:询问区间[a,b]的 […]...